AS-22 เครื่องยกน้ำหนักมือเดียว
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 3นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง        ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาดไม่น้อยกว่า  0.30 x 0.30 x 2.00 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1 ท่าน

Related Products