AS-24 เครื่องบาร์คู่
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 2นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด 2นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาดไม่น้อยกว่า  1.00 x 1.00 x 1.00 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1  ท่าน

Related Products